szukaj
Subskrypcja

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.EKSKLUZYWNEKLAMKI.PL


(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)
„Bezpieczny Sklep”

Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.ekskluzywneklamki.pl jest Jakub Białucha prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Jakub Białucha "BIAMAR", adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Woronicza 31 lokal 45 ; 02-640 Warszawa,
NIP: 5241217063, REGON: 017337367, adres poczty elektronicznej:
biamar@biamar.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie
Usługodawcą.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję
pełni…………………………………………………
3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z
dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie
Sklepu www.ekskluzywneklamki.pl.
§ 2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie
internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i
usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw.
prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane
mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych
drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu
marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172
ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym
kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
3. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być
udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu
dostarczenia zamówienia. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą
zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego
przez Klienta w procesie składania Zamówienia, w zakresie niezbędnym do
obsługi płatności za Zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach
związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą
przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.
Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych
oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych
danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w
sklepie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie
profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w
celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej
preferencji, zachowań i postaw.
7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego
dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich
są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne
do osiągnięcia celu przetwarzania.
§ 3
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną
wiadomość e-mail na adres: biamar@biamar.pl.
§ 4
PLIKI "COOKIES"
1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie
Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług
w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających
autoryzacji.
3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”,
„stałe” oraz „analityczne”.
1.1.„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia
Sklepu).
1.2.„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym
Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do
czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
1.3.„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji
Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego
układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie
korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej
Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty
Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych
danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk
korzystania ze Sklepu.
2. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies”
do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej
przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
„cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się
odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.ekskluzywneklamki.pl,
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.
4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25
maja 2018 roku.

Facebook
time(s): 0.386380
memory1(MB): 9.621246